Abonelik Facebook sayfamız

Our project was accomplished as a result of participation by eminent Turkologists and Turkish historians from around the world. It started with the formation of a Editorial Board and an Advisory Board comprised of the foremost academic experts on Turkish history and civilization. On the basis of a draft of subjects that was set out by the Editorial Board, which acted as an international jury, orders were made for articles. Our team contacted some 3,059 academics and experts in almost all countries of the world. In Turkey, another 3,120 academics, from professors to research assistants, who are working in a variety of fields, ranging from history to literature, linguistics, philosophy, history of arts, history of science, history of law, economic history and social history were contacted. At the end of these contacts, our project began to emerge with 2,320 academics and experts from 48 countries (589 from outside of Turkey and the remaining 1,721 from Turkey) agreeing to contribute their valuable works. Of the participants, 721 are professors; 377 are associate professors; 538 are assistant professors; 385 are doctors and 289 are experts and researchers. The number of articles that are published in our work is 1,623, of which 1,248 are from Turkey and 375 from other countries. Most of the articles that were omitted were scientific works; but some editorial criteria, such as avoiding repetition, inconformity with format rules and failure of authors to send them in time were factors behind the Publication Committee's decision to discard them.

Originality was one of the most important criteria in accepting an article, as our Publication Committee gave utmost care to publish only those articles that had never been published in any language in the past. In the meantime, the work also contained a few articles (4 percent of the entire work) by now deceased authors as a show of respect and fidelity to them. Archeological findings and archives of world countries that related to Turks were scanned while doing this research.

Our work is a collection of three parts that are made up of 37 volumes and 35.000 pages. The main part, Türkler, consists of 21 volumes, one of which was the index, and 20.500 pages; The Turks, which was prepared as a summary of the work in English, is the most comprehensive work in a foreign language and comprises six volumes and 6.500 pages. The last part is the ten-volume Genel Türk Tarihi, which is a general evaluation of the main articles on a chronological basis and consisting of a total of 8.000 pages. Some 30.000 pieces of visual materials (pictures, photographs, maps, paintings and miniatures, etc.) were used throughout the work.

1622 articles in 21 volumes / 21000 pages
20 x 28 x 120 cm (8 x 12 x 80 inches)
*includes more than 30.000 visual materials
ISBN 975-6782-33-1, Hardcover, in Turkish

 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us


1. Yazar İndeksi

1
1. Ortaçağ Orta Asyası'nda Türkistan ve Turan
Yrd. Doç. Dr. Scott Levi
2. Orta Asya'nın Tarih Öncesi: Alt, Orta ve Üst Yontma Taş Çağı
Prof. Dr. Leonid B. Vishnyatsky
3. Yenisey'in Batısındaki Hun Arkeolojik Kalıntıları
Dr. Miklós Érdy
4. Kuşan Devleti
Prof. Dr. Awadh Kishore Narain

2
1. Türk-Slav Ortak Yaşamı: Güneydoğu Avrupa'nın Türk Göçebeleri
Prof. Dr. Omeljan Pritsak
2. Kubrat Han'ın Büyük Bulgar Devleti
Prof. Dr. András Róna - Tas

3
1. Türgişlerden Büyük Uygurlara Türk Kağanlıklarının Para Birimleri
François Thierry
2. İpek Yolu ve İnsanlık Tarihinideki Önemi
Prof. Dr. Boris Ya. Stavisky

4
1. VII. Yüzyılda Arapların ve XI. Yüzyılda Türklerin Orta Doğu Fetihlerinin Karşılaştırılması
Ruth A. Miller
2. Karahanlılar
Prof. Dr. Jürgen Paul

5
1. Büyük Selçuklularda Devlet-Toplum İlişkisi
Prof. Dr. Omid Safi

6
1. İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Sanat
Prof. Dr. Oktay Aslanapa
2. İdil Bulgarlarında Cam Sanatı
Svetlana Valiulina

7
1. Selçuklular ve Beylikler Devrinde Düşünce
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak

8
1. Anadolu Beylik Döneminde Mimari ve Himaye
Prof. Dr. Howard Crane
2. 1200-1800 Yılları Arasında Batı'daki Orta Asya İmajı
Dr. Geoff Watson

9
1. Osmanlı İmparatorluğu'nun Tarihî Coğrafyası
Prof. Dr. Wolf Dieter Hütteroth
2. Görülmeyen Osmanlı: Geç Ortaçağ ve Modern Dönemlerde Akdeniz Tarihinin Kayıp Devleti
Prof. Dr. Kate Fleet

10
1. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi Işığında Osmanlı Toplum Hayatı
Prof. Dr. Robert Dankoff

11
1. XVI ve XVII. Yüzyıllarda Halvetî Tarikatı İçindeki Türkçe Menâkıb Edebiyatının Gelişmesi
Dr. John Cury
2. Türk Tahayyülünde Osmanlı Evi: Günlük Hayatın Anıtlaştırılması
Prof. Dr. Carel Bertram

12
1. Mısır'daki Siyasi Değişimler ve Osmanlıların Mimarî Üzerindeki Etkileri
Dr. Seif el - Rashidi
2. 1828-1829 Türk-Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması
Dr. Alexander Bitis
3. I. Meşrutiyet Dönemi ve II. Abdülhamid'in Saltanatı (1876-1909)
Prof. Dr. Kemal Karpat - Dr. Robert W. Zens

13
1. İslami Birliğin Sağlanmasına Yönelik Gayretler
Prof. Dr. Jacob M. Landau
2. İngiliz Propagandası, Wellıngton Evi ve Türkler
Prof. Dr. Justin McCarthy

14
1. Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadınların Sosyo-Ekonomik Statüsü: XIX. Yüzyılın Başlarında Yafa Kadınlarının Durumu
Prof. Dr. Aryeh Shmuelevitz
2. Yenileşme Döneminde Osmanlı Bilim ve Eğitimi
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu - Doç. Dr. Salim Aydüz

15
1. Siyaset ve Historiografi: Macaristan'da Türk ve Balkan Çalışmalarının Gelişimi ve İstanbul'daki Macar Araştırma Enstitüsü
Prof. Dr. Gábor Ágoston
2. Mondros'tan Samsun'a Türk Kurtuluş Mücadelesinin Doğuşu
Prof. Dr. Salahi R. Sonyel
3. Türk İstiklâl Harbi
Prof. Dr. Stanford J. Shaw

16
1. İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri
Prof. Dr. Ümit Özdağ - Çetin Güney
2. Türkiye ve İkinci Dünya Savaşı: "Taraflı Fakat Savaşmayan Ülke"
Doç. Dr. Wayne Bowen

17
1. İngiliz Kaynaklarına Göre Türkiye'deki 27 Mayıs Darbesi
Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe
2. Türkiye ve Günümüzde Orta Doğu: Ulusal Güvenlik Arayışı
Prof. Dr. Lenore G. Martin

18
1. Rusya'nın Türk Bölgelerinde Yayılması
Dr. Robert F. Baumann
2. Orta Asya'da Rus-İngiliz Rekabeti
Doç. Dr. Steven Sabol
3. Sovyet Orta Asyası'nın Bölgesel Paylaşımı
Dr. Reinhard Eisener
4. Sovyetlerin Türk Halklarını Sürgün Etmesi
Doç. Dr. Walter Comins - Richmond
5. Batı Gözüyle Sovyet Türkleri (1945-1990)
Dr. William D. Myer

19
1. Sovyet Sonrası Orta Asya Cumhuriyetlerinde Modernleşme, Siyaset ve İslam
Prof. Dr. Shirin Akiner
2. XX. Yüzyılda Tataristan ve Orta Asya'da Tasavvufî Hareketler
Prof. Dr. Thierry Zarcone
3. Azerbaycan: Geçiş Döneminin İlk On Yılında Sosyo-Ekonomik ve Siyasel Gelişmeler
Prof. Dr. Şefik Alp Bahadır
4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tarihi
Prof. Dr. Clement Dodd

20
1. Federe ve Muhtar Türk Cumhuriyetleri
Prof. Dr. Nadir Devlet
2. İran'da Azeri Türkleri
Dr. Brenda Shaffer
3. Türkler ve Afgan Savaşı (1979-2001)
Conrad Schetter
About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye