Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 926
Article : 83
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-37-4
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

B. Türk Devletlerinde Kültür ve SanatC. Eski Türklerde Geleneksel Kültür ve SanatTürklerin İslâmiyeti KabulüA. Türklerin Müslüman OluşuB. Türkler, Emeviler ve AbbâsîlerC. İdil Bulgar Hanlığı ve SacilerKarahanlılarGaznelilerOğuzlar-TürkmenlerBüyük Selçuklu İmparatorluğuA. Büyük Selçuklu Siyasî TarihiB. Selçukluların KollarıC. AtabeyliklerHarezmşahlar Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

B. Türk Devletlerinde Kültür ve Sanat
İskit Kültürü / Doç. Dr. İlhami Durmuş [p.15-25]
İskit Sanatı / Anıl Yılmaz [p.26-32]
Önasya'da İskitler / Yrd. Doç. Dr. Şevket Dönmez [p.33-44]
Türklerin Çin Kültürü Üzerindeki Etkileri / Yrd. Doç. Dr. Alimcan İnayet [p.45-53]
Hun Sanatı / Yrd. Doç. Dr. Yaşar Çoruhlu [p.54-76]
Kuşan Sanatı ve Medeniyeti / Prof. Dr. Ramesh C. Sharma [p.77-83]
Kuşan Yönetiminin Kültür Anlayışı / Prof. Dr. Xinru Liu [p.84-90]
Göktürk Sanatı / Yrd. Doç. Dr. Yaşar Çoruhlu [p.91-99]
Göçebe Uygur Kültürü / Dr. Ablet Kamalov [p.100-104]
Güney Sibirya ve Merkezi Asya Türklerinin Tatbikî Dekorasyon Sanatı / Dr. Alisa Y. Borisenko [p.105-109]
C. Eski Türklerde Geleneksel Kültür ve Sanat
Eski Türklerde Sanat / Yrd. Doç. Dr. Seyfi Başkan [p.110-124]
Türk Sanatında At / Prof. Dr. Emel Esin [p.125-143]
Cihan Edebiyatında Türk Kobuz'u / Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu [p.144-150]
Orta Asya'dan Anadolu'ya Türklerde Taç Geleneği / Doç. Dr. Zühre İndirkaş [p.151-156]
Türk Drama Geleneği / Yrd. Doç. Dr. Abdullah Şengül [p.157-161]
Eski Türklerde ve Kırım'da Semboller / Prof. Dr. M. Metin Karaörs [p.162-170]
Türk Kültüründe Hayvan ve Bitki Motifinin Seyri / Yrd. Doç. Dr. Yusuf Çetindağ [p.171-181]
Rumî Motifinin İlk Öncüleri / Dr. Hatice Aksu [p.182-192]
Sanat Malzemelerine Göre Orta Asyalı Türklerin Giyimleri / Dr. Gleb V. Kubarev [p.193-197]
Orta Asya Türk Halı ve Düz Dokuma Yaygıları / Prof. Dr. Bekir Deniz [p.198-207]
Başlangıcından Türkiye Selçuklularına Kadar Türklerde Tekstil ve Dokumacılık Sanatı / Fikri Salman [p.208-214]
Türklerde Yemek Kültürü / Prof. Dr. Günay Kut [p.215-221]
Türk Mutfak Kültürü / Yrd. Doç. Dr. Yasemin Ersoy [p.222-229]
Türklerde Yiyecek İçecek Kültürü / Yrd. Doç. Dr. Ayşe Duvarcı [p.230-235]
Yirminci Bölüm
Türklerin İslâmiyeti Kabulü
A. Türklerin Müslüman Oluşu
Türklerin İslâmiyeti Kabulü / Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın [p.239-262]
Türklerin Müslüman Oluşu / Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı [p.263-270]
Orta Asya'nın Müslüman Araplar Tarafından Fethi / Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı [p.271-278]
Maveraünnehir'e İslâm'ın Girişi / Yrd. Doç. Dr. Hasan Kurt [p.279-289]
Türkler ve İslâmiyet / Prof. Dr. Osman Turan [p.290-304]
Bir Akhun Prensi Tarhan Nizek / Prof. Dr. Enver Konukçu [p.305-310]
Vıı-Ix Yüzyıllarda Güney Hazar Bölgesinde Hükümranlık Süren Türk Sulî Hanedanı / Dr. Farda Asadov [p.311-316]
B. Türkler, Emeviler ve Abbâsîler
Emevîler Dönemi Sonuna Kadar Müslüman Arapların Türklerle İlk Münasebetleri / Prof. Dr. İrfan Aycan [p.317-323]
Emeviler Dönemi Türk-Arap İlişkileri ve Türklerin İslâmlaşma Sürecinin Başlangıcı / Yrd. Doç. Dr. Âdem Apak [p.324-335]
Türkler ve İslâm Dünyası / Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Koyuncu [p.336-351]
Abbâsîler Dönemi Türklerin Siyasî Faaliyetleri / Mahmut Karapınar [p.352-363]
Abbâsîler Döneminde Türklerden Oluşturulan Ordu: Hassa Ordusu / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Azimli [p.364-374]
Vııı-X. Yüzyıllarda Abbâsî Ordusundaki Türk Muhafızların Sayısı ve Onlar İçin Yapılan Harcamalar / Dr. Farda Asadov [p.375-380]
Fâtımîler Devleti'nde Türkler / Dr. Aydın Çelik [p.381-387]
VII. Yüzyılda Arapların ve XI. Yüzyılda Türklerin Orta Doğu Fetihlerinin Karşılaştırılması / Ruth A. Miller [p.388-393]
C. İdil Bulgar Hanlığı ve Saciler
İdil (Volga) Bulgar Hanlığı'nda İslâmiyet / Prof. Dr. Nesimi Yazıcı [p.394-408]
İdil Havzasındaki İlk İslâm Devleti: İdil Bulgar Devleti / Prof. Dr. Zufar Z. Miftakov [p.409-416]
Sacoğulları / Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız [p.417-442]
Yirmibirinci Bölüm
Karahanlılar
Karahanlılar Tarihi / Prof. Dr. Reşat Genç [p.445-459]
Karahanlılar / Prof. Dr. Jürgen Paul [p.460-468]
Karahanlılar ve Uygurlar / Dr. Erkin Emet [p.469-476]
Yirmiikinci Bölüm
Gazneliler
Gazneliler / Prof. Dr. Erdoğan Merçil [p.479-508]
Yeni Bir Türk İslâm Devleti Modeli Olarak Gazneliler / Yrd. Doç. Dr. Hanefi Palabıyık [p.509-521]
Gaznelilerin Hindistan Hâkimiyetleri / Prof. Dr. Salim Cöhce [p.522-525]
Yirmiüçüncü Bölüm
Oğuzlar-Türkmenler
Sir Derya (Ceyhun) Boylarından Anadolu'ya: Oğuzlar (Türkmenler) / Prof. Dr. Salim Koca [p.529-551]
Türkmenler / Dr. Cem Tüysüz [p.552-579]
Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu [p.580-584]
Oğuz Boyu ve 1040 Yılına Kadarki Yükselişi / Doç. Dr. Omid Safi [p.585-594]
Yirmidördüncü Bölüm
Büyük Selçuklu İmparatorluğu
A. Büyük Selçuklu Siyasî Tarihi
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi / Prof. Dr. Erdoğan Merçil [p.597-633]
Selçuklu Devrinin Özellikleri / Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen [p.634-638]
Tuğrul Bey Zamanında Selçuklu-Abbâsî İlişkileri / Yrd. Doç. Dr. Süleyman Genç [p.639-658]
İlk Selçuklu-Abbâsî İlişkileri / Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu [p.659-668]
Selçuklular-Abbâsî Halifeliği İlişkileri / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [p.669-677]
Malazgirt Zaferinden Önce Doğu Anadolu'ya Yapılan Türk Akınları / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy [p.678-693]
Başlangıcından Malazgirt Savaşına Kadar Selçuklu-Bizans Münasebetleri / Yrd. Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu [p.694-704]
Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın Kafkasya Politikası / Savaş Eğilmez [p.705-712]
Selçuklu-Gürcü İlişkileri / Yrd. Doç. Dr. Nebi Gümüş [p.713-721]
Orta Çağ Gürcü Kaynaklarında Türkler / Doç. Dr. Yunis Nesibli [p.722-730]
Selçukluların Altın Çağında Siyasî Kriz ve Müslüman Bürokratlar: Melikşah İktidarının Doğuşu / Dr. Lık Arifin Mansurnoor [p.731-744]
Fâtımî-Selçuklu Münasebetleri / Dr. Aydın Çelik [p.745-752]
Selçuklu-Fâtımî Halifeliği İlişkileri / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [p.753-759]
B. Selçukluların Kolları
Kirman Selçukluları / Prof. Dr. Erdoğan Merçil [p.760-763]
Suriye Selçuklu Melikliği / Prof. Dr. Ali Sevim [p.764-777]
Ortadoğu'da Selçuklu Varlığı / Dr. Hilâl Sürsal [p.778-785]
Irak Selçukluları (1120-1194) / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [p.786-794]
Moğol İstilasına Kadar Irak Türkleri / Prof. Dr. Fazıl Bayat [p.795-802]
C. Atabeylikler
Zengiler (1127-1233) / Doç. Dr. Gülay Öğün Bezer [p.803-813]
İmaduddin Zengî ve Musul Atabeyliği / Prof. Dr. Fazıl Bayat [p.814-824]
Musul ve Halep Atabeyi Nureddin Mahmud / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eğilmez [p.825-835]
Musul ve Halep Atabeyi Mevdûd ve Zamanı / Prof. Dr. Bahattin Kök [p.836-839]
Erbil Atabeyliği / Prof. Dr. Fazıl Bayat [p.840-845]
Böriler (Dimaşk Atabeyliği) (1104-1154) / Doç. Dr. Gülay Öğün Bezer [p.846-855]
Muzafferüddin Gökböri'nin Siyasî ve Sosyal Faaliyetleri / Abdullah Ekinci [p.856-863]
Begteginliler: Erbil'de Bir Türk Beyliği (1132-1233) / Doç. Dr. Gülay Öğün Bezer [p.864-870]
Azerbaycan Atabeyleri (İldenizliler) (1146-1225) / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [p.871-879]
Yirmibeşinci Bölüm
Harezmşahlar
Harezmşahlar Devleti / Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın [p.883-896]
Moğol İstilası Dönemine Kadar Kıpçaklar ve Harezmşahlar Devleti / Aydın Usta [p.897-903]
Moğol İstilası ve Harezmşahlar İmparatorluğu'nun Yıkılışı / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Çakmak [p.904-916]
Harezmşahlar ve Doğu Anadolu / Yrd. Doç. Dr. Hasan Geyikoğlu [p.917-925]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye