Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 936
Article : 76
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-38-2
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

Tolunoğulları, İhşîdîler, EyyûbîlerA. TolunoğullarıB. İhşîdîlerC. EyyûbîlerMemlûklerİlk Müslüman Türk Devletlerinde TeşkilâtA. Devlet Anlayışı ve KurumlarıB. Devletlere Göre Teşkilât ve İdarî Yapıİlk Müslüman Türk Devletlerinde Toplum ve EkonomiA. ToplumB. Ekonomiİlk Müslüman Türk Devletlerinde Düşünce ve BilimA. DüşünceB. Bilimİlk Müslüman Türk Devletlerinde Dil ve EdebiyatA. DilB. Edebiyat Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Yirmialtıncı Bölüm
Tolunoğulları, İhşîdîler, Eyyûbîler
A. Tolunoğulları
Tolunoğulları / Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu [p.15-38]
B. İhşîdîler
İhşîdîler / Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu [p.39-59]
C. Eyyûbîler
Eyyûbîler / Prof. Dr. Ramazan Şeşen [p.60-76]
Önasya'da Bir Türk Devleti: Eyyûbîler (1175-1250) / Yrd. Doç. Dr. Muammer Gül [p.77-85]
Türkiye Selçuklu Devleti-Eyyûbî Münasebetleri / Yrd. Doç. Dr. Emine Uyumaz [p.86-96]
Yirmiyedinci Bölüm
Memlûkler
Mısır Memlûkleri (1250-1517) / Prof. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman [p.99-126]
Yakın Doğu Türk-İslam Tarihinin Akışını Değiştiren Bir Meydan Savaşı: Ayn Calud / Yrd. Doç. Dr. Süleyman Özbek [p.127-133]
Orta Doğu'da Hâkimiyet Mücadelesi (1382-1447) Memlûk-Timurlu Münasebetleri / Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Kanat [p.134-143]
Yirmisekizinci Bölüm
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Teşkilât
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Teşkilât / Prof. Dr. Salim Koca [p.147-162]
A. Devlet Anlayışı ve Kurumları
Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu [p.163-178]
Kutadgu Bilig'de İktidar Kavramı ve Siyaset Anlayışı / Prof. Dr. Zafer Önler [p.179-186]
İlk ve Orta Zamanlarda Türklerde Devlet, Ülke ve Millet Fikri / Selim Karakaş [p.187-202]
Türk-İslam Devletlerinde Şûrâ / Yrd. Doç. Dr. Ali Galip Gezgin [p.203-209]
Müslüman Türk Devletlerinde Dîvân-I Mezalim Kurumu / Prof. Dr. Vecdi Akyüz [p.210-234]
Ortazaman Türk Hukukî Müesseseleri / Prof. Dr. Fuat Köprülü [p.235-248]
B. Devletlere Göre Teşkilât ve İdarî Yapı
Ülüş Sisteminden Merkezî Devlete: Selçuklu Devlet Telâkkisinin Teşekkülü (1038-1064) / Dr. Osman Özgüdenli [p.249-264]
Büyük Selçuklu Veziri Nizâmü'l-Mülk ve Tarihî Rolü / Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen [p.265-270]
Bir Kaynak Olarak Nizâmü'l-Mülk'ün Siyâsetnâmesi / Ali Ertuğrul [p.271-278]
Eski Türkler ve Selçuklularda İstihbaratçılık / Yrd. Doç. Dr. Hamit Pehlivanlı [p.279-285]
Gaznelilerde Devlet Teşkilâtı / Dr. Güller Nuhoğlu [p.286-308]
Memlûkler Döneminde İdarî Yapı / Dr. Bahattin Keleş [p.309-319]
Memlûk Sistemi / Dr. Süleyman Kızıltoprak [p.320-336]
Yirmidokuzuncu Bölüm
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Toplum ve Ekonomi
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Toplum ve Ekonomi / Prof. Dr. Kemal Çiçek [p.339-351]
A. Toplum
Büyük Selçuklularda Devlet-Toplum İlişkisi / Prof. Dr. Omid Safi [p.352-363]
Alp Arslan Zamanı Türk Beslenme Sistemi / Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen [p.364-376]
Fergana'da Yerleşim Yerleri / Gülnisa Aynakulieva [p.377-387]
X-XII Yüzyıllarda Merv / Prof. Dr. Yegen Atagarriyev [p.388-393]
Memlûkler Döneminde Sosyal Yapı / Dr. Bahattin Keleş [p.394-398]
Tarihî Süreçte Türk Kadınları / Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Kurt [p.399-405]
Memlûk Toplumunda Kadın / Doç. Dr. Samira Kortantamer [p.406-412]
B. Ekonomi
Başlangıcından Türkiye Cumhuriyeti'ne Kadar Türk Devletlerinin Sikkeleri / Prof. Dr. Oğuz Tekin [p.413-422]
Bahri Memlûklerle Venedikliler Arasındaki Ticarî Antlaşmalar / Doç. Dr. Maria Pia Pedani [p.423-430]
Memlûklerde Ticaret / Dr. Bahattin Keleş [p.431-445]
XIII-XV. Yüzyıllarda Yakın Doğu'nun Sosyo-Ekonomik Hayatında Tüccarlar / Altan Çetin [p.446-459]
Otuzuncu Bölüm
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Düşünce ve Bilim
A. Düşünce
İlk Müslüman Türk Devletlerinde "Düşünce" / Prof. Dr. Hanifi Özcan [p.463-481]
Kur'an ve Hadis Kültürünün Kutadgu Bilig'deki İzleri / Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu [p.482-488]
Müslüman Türklerde Tasavvuf / Prof. Dr. Mehmet Demirci [p.489-497]
Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mezheplerin ve Tarikatların Yeri / Doç. Dr. Saffet Sarıkaya [p.498-508]
Türk Düşünce Tarihinde Selçuklular Devrinin Yeri ve Önemi / Yrd. Doç. Dr. Ramazan Biçer [p.509-517]
Türk Kültür Tarihinde Ebu Mansur Muhammed Mâtüridî'nin Yeri ve Etkisi / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi Ecer [p.518-526]
Büyük Türk Düşünürü Fârâbî (870-950) / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı Aydın [p.527-534]
İbni Sînâ (980-1037) Hayatı ve Felsefesi / Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Özden [p.535-544]
Ahmet Yesevî: Hayatı, Eserleri, Fikir ve Tesirleri / Doç. Dr. Ahmet Turan Yüksel [p.545-551]
Şâh-I Nakşbend ve Türk Dünyasındaki Etkileri / Yrd. Doç. Dr. M. Necmeddin Bardakçı [p.552-560]
Buhara'dan Bursa ve Bosna'ya Dervişâne Bir Yürüyüş / Prof. Dr. Mustafa Kara [p.561-568]
Türk Ahlâkı / Prof. Dr. Hüsameddin Erdem [p.569-582]
B. Bilim
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Bilim / Prof. Dr. Esin Kahya - Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir [p.583-613]
Ortaçağ Bilim Tefekküründe Türklerin Yeri / Prof. Dr. Aydın Sayılı [p.614-622]
İlk Müslüman Türklerde Düşünce ve Bilim / Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç [p.623-644]
İbni Sînâ'nın Hekimliği ve Tabâbetin Gelişmesine Etkileri / Prof. Dr. Arslan Terzioğlu [p.645-661]
Bîrûnî / Abdullah Duman [p.662-680]
Türkistan Coğrafyasında Yetişen Ünlü Din Bilginleri / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıldırım [p.681-690]
Türkler ve Mantık Bilimi / Prof. Dr. Abdülkuddüs Bingöl [p.691-701]
Türklerin Hadis İlmine Katkısı / Prof. Dr. Kemal Sandıkçı [p.702-709]
Türklerin İslâm Hukukuna Katkıları: Serasî Örneği / Dr. Âdem Yerinde [p.710-720]
Nizâmiye Medreseleri ve Büyük Selçuklularda Eğitim / Dr. Ahmet Ocak [p.721-727]
Yerli ve Yabancı Kaynaklar Işığında Selçuklu Hastaneleri ve Tababetin Avrupa'ya Tesirleri / Prof. Dr. Arslan Terzioğlu [p.728-741]
Türk Tıbbında Müzikle Tedavi / Dr. Haşmet Altınölçek [p.742-747]
Memlûkler Dönemi (1250-1517) İlmî Hareketine Genel Bir Bakış / Prof. Dr. İsmail Yiğit [p.748-756]
Otuzbirinci Bölüm
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Dil ve Edebiyat
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Dil ve Edebiyat / Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun [p.759-783]
A. Dil
Karahanlılarda Dil ve Edebiyat / Prof. Dr. Halil İbrahim Şener [p.784-792]
Hârizm Türkçesi / Prof. Dr. Nuri Yüce [p.793-803]
Harezm Türkçesi ve Harezm Türkçesi İle Basılan Eserler / Doç. Dr. Gülden Sağol [p.804-813]
Kıpçak Dili ve Edebiyatı / Prof. Dr. Recep Toparlı [p.814-821]
Türkçeye Hizmet Eden Devlet Adamları ve Mutasavvıf Şairlerden Birkaç Örnek / Prof. Dr. Abdurrahman Güzel [p.822-837]
Sözlükçülük Tarihinde Farsça-Türkçe İlk Çeviri Sözlüklerinin Ortaya Çıkması / Dr. Cemile Alikızı Sadıkova [p.838-844]
B. Edebiyat
Dede Korkut'un Tarihî Şahsiyeti ve Yaşadığı Kültür Ortamı / Prof. Dr. Kâmil Hüseynoğlu Nerimanov [p.845-852]
Alkış ve Kargışlar / Mahmut Seyfeli [p.853-862]
Eski ve Ortaçağ'da Türk Sözlü Edebiyatı / Doç. Dr. Miras Hamzaoğlu İdelbayev [p.863-871]
Gazneliler ve Selçuklular Döneminde Edebî Gelenek / Yrd. Doç. Dr. Sadık Armutlu [p.872-879]
Bir Milletin Rûhî Serencâmı: Türk Tasavvuf Edebiyatı / Yrd. Doç. Dr. Bilâl Kemikli [p.880-890]
Edebî Şerh Geleneğimiz İçerisinde "Tasavvufî Şiir Şerhleri" / Yrd. Doç. Dr. Ömür Ceylan [p.891-895]
Türk Edebiyatı'nda Gül ve Bülbül / Yrd. Doç. Dr. Gencay Zavotçu [p.896-902]
İslâmiyet Sonrasında İlk Farsça Şiirlerde Türkler / Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu [p.903-913]
Ortaçağ Türk ve İran Edebi Metinlerinde Türk Kavramı / Yrd. Doç. Dr. Şerife Yağcı [p.914-920]
Eski Arapça Kaynaklarda Türkler / Yrd. Doç. Dr. Yakup Civelek [p.921-935]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye