Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 936
Article : 79
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-43-9
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

B. Hukuk SistemiC. Askerî TeşkilâtKlâsik Dönemde Osmanlı ToplumuA. Osmanlı Toplumunda Millet Sistemi ve HoşgörüB. Osmanlı Toplum Yapısından KesitlerC. Osmanlı Hâyrat ve Vakıf SistemiD. Osmanlı'da Şehircilik ve Çevre AnlayışıE. Osmanlı Toplumunda Gündelik Hayattan ÇizgilerKlâsik Dönemde Osmanlı EkonomisiA. Toprak ve TarımB. Ticaret ve SanayiC. Para ve Maliye PolitikasıD. Ulaşım ve Haberleşme Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

B. Hukuk Sistemi
Osmanlı Hukukunun Genel Yapısı ve İşleyişi / Prof. Dr. M. Akif Aydın [p.15-20]
Osmanlı Kanunnâmeleri (Doğuşu, Çeşitleri ve Tarihî Seyri) / Prof. Dr. Ahmed Akgündüz [p.21-42]
Anayasal Açıdan Fatih'in Teşkilât Kanunnâmesi / Yrd. Doç. Dr. Osman Kaşıkçı [p.43-53]
İslâm Hukukunun Osmanlı Devleti'nde Tatbiki: Şer'iye Mahkemeleri ve Şer'iye Sicilleri / Prof. Dr. Ahmed Akgündüz [p.54-68]
Örneklerle Osmanlı'da Ceza Yargılaması / Doç. Dr. Abdulaziz Bayındır [p.69-82]
Osmanlılarda Zina Suçu ve Cezası / Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar [p.83-90]
Osmanlı Hukukunda Para Cezaları / Doç. Dr. Mustafa Avcı [p.91-106]
C. Askerî Teşkilât
Osmanlı Deveti'nin Askerî Yapısı / Prof. Dr. Abdülkadir Özcan [p.107-121]
Beylikten İmaratorluğa Osmanlı Denizciliği / Prof. Dr. İdris Bostan [p.122-128]
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Yeniçerilerin Kökeni / Dr. Irina Ye. Petrosyan [p.129-135]
Osmanlı Barut Üretim Merkezi: Baruthâne-İ Âmire / Dr. Zafer Gölen [p.136-144]
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Baruthâneler ve Barut İmalatı / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sezgin [p.145-150]
Osmanlı Ordularının İaşe ve İkmali: I. Ahmed Devri İran Seferleri Örneği / Yrd. Doç. Dr. Ömer İşbilir [p.151-158]
Osmanlı Askeriyesinde ve Askerî Tarihinde Mısır'ın Yeri / Doç. Dr. Muhammed Seyyid [p.159-171]
Osmanlı Mısırı'nda Yerli ve Askerî Unsurlar ve Yeniçeriler / Prof. Dr. Jane Hathaway [p.172-179]
Elliyedinci Bölüm
Klâsik Dönemde Osmanlı Toplumu
Klasik Dönem Osmanlı Toplumuna Genel Bir Bakış / Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız [p.183-215]
A. Osmanlı Toplumunda Millet Sistemi ve Hoşgörü
Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet Sistemi / Prof. Dr. İlber Ortaylı [p.216-220]
Osmanlılarda Hoşgörü / Prof. Dr. Ziya Kazıcı [p.221-232]
Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler / Prof. Dr. Nejat Göyünç [p.233-250]
Osmanlı İmparatorluğu'nda Yahudiler / Prof. Dr. Sabri Sürgevil [p.251-260]
İslâmî Gelenek ve Osmanlı Milletler Hukuku / Prof. Dr. Viorel Panaite [p.261-267]
B. Osmanlı Toplum Yapısından Kesitler
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi Işığında Osmanlı Toplum Hayatı / Prof. Dr. Robert Dankoff [p.268-291]
Osmanlı Toplumsal Yapısı ve Sivil Toplum / Doç. Dr. Ahmet Cihan - Doç. Dr. İlyas Doğan [p.292-314]
Bir Aile ve Hizmet Müessesesi Olarak Osmanlı'da Harem / Prof. Dr. Ahmed Akgündüz [p.315-347]
Tokat Örneğinde XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Sosyal Yapısındaki Buhran / Dr. Ali Açıkel [p.348-358]
XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Sosyal İlişkiler / Dr. Gülgûn Üçel Aybet [p.359-364]
Osmanlı Aile Hukukunda Kadın / Prof. Dr. Gül Akyılmaz [p.365-374]
Osmanlı'da Çok Evlilik / Doç. Dr. Said Öztürk [p.375-384]
Osmanlı Devleti'nde Nakîbü'l-Eşrâflık Kurumu / Doç. Dr. Murat Sarıcık [p.385-393]
Batılıların Gözüyle Türkler / Yrd. Doç. Dr. Hamiyet Sezer [p.394-398]
Osmanlı Bosnası / Doç. Dr. Nenad Moaanin [p.399-405]
Tarihî Dönemler İçerisinde Kürt Tarihinin Gelişimi Üzerine Bazı Tespitler / Doç. Dr. İbrahim Yılmazçelik [p.406-412]
XVI. Yüzyılda Suriye Türkmenleri / Yrd. Doç. Dr. Enver Çakar [p.413-421]
Osmanlı Toplum Yapısı İçinde Çingeneler / İsmail Altınöz [p.422-432]
C. Osmanlı Hâyrat ve Vakıf Sistemi
Osmanlı Döneminde Vakıflar / Doç. Dr. Nazif Öztürk [p.433-446]
Osmanlı Hukukunda Vakıflar, Hükümleri ve Çeşitleri / Prof. Dr. Ahmed Akgündüz [p.447-460]
Türk Toplumunda Vakıf Aile İlişkisi / Prof. Dr. Hasan Yüksel [p.461-469]
Osmanlı Devleti'nde Haremeyn Vakıfları / Dr. Mustafa Güler [p.470-482]
İmarethaneler / Doç. Dr. Amy Singer [p.483-490]
Klasik Dönem Osmanlı Külliyelerinde Personel Sistemi / Yrd. Doç. Dr. Salih Pay [p.491-509]
Edirne II. Bayezıd Dârüşşifası / Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu [p.510-513]
Osmanlı Devleti'nde Sosyal Güvenlik Sistemi / Yrd. Doç. Dr. Murat Şen [p.514-527]
D. Osmanlı'da Şehircilik ve Çevre Anlayışı
Şehir Mimarları / Prof. Dr. Cengiz Orhonlu [p.528-539]
Fetih'ten Günümüze İstanbul Kent Mekânının Oluşumu / Prof. Dr. Sadettin Ökten - Aynur Can [p.540-567]
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Derviş Kardeşlik Cemiyetleri ve Tarikatları İle Tırnova / Dr. Krassimira Moutafova [p.568-578]
Osmanlı Devrinde Musul'un İdarî Yapısı / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Gündüz [p.579-588]
Osmanlı Türklerinde Çevre Bilinci / Yrd. Doç. Dr. Yunus Macit [p.589-597]
Osmanlı Toplumunda Çevre Anlayışı / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özdemir [p.598-610]
Osmanlı'da Çevreyi Kirletme Suçu ve Salb Cezası / Doç. Dr. Fethi Gedikli [p.611-615]
E. Osmanlı Toplumunda Gündelik Hayattan Çizgiler
Osmanlı Döneminde Atlı Sporlar / Prof. Dr. Ferruh Dinçer - Doç. Dr. Aşkın Yaşar [p.616-624]
Türk Kültüründe Atlı Hedef Okçuluğu Olarak Kabak Oyunu ve Osmanlılardaki Görünümü / Prof. Dr. İbrahim Yıldıran [p.625-634]
Türk Kültür Tarihinde Kahve ve Kahvehane / Yrd. Doç. Dr. M. Cengiz Yıldız [p.635-639]
Osmanlı Kıbrısı'nda Kahve ve Kahvehaneler (1594-1640) / Prof. Dr. M. Akif Erdoğru [p.640-643]
Osmanlılarda Kürk Kullanımı / Yrd. Doç. Dr. Zeki Tekin [p.644-649]
Ellisekizinci Bölüm
Klâsik Dönemde Osmanlı Ekonomisi
Klasik Dönemde Osmanlı Ekonomisi / Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu [p.653-694]
A. Toprak ve Tarım
Osmanlı Dirlik Sistemi / Doç. Dr. Mustafa Oflaz [p.695-708]
Sancakbeyi Haslarının Ögeleri (1480-1540) / Prof. Dr. Metin Kunt [p.709-713]
Osmanlı İktisat Literatüründe Bulunan ve Günümüzde Hâlâ Yaşayan Bir Kavram: Rençber / Yrd. Doç. Dr. Cahit Telci [p.714-717]
Osmanlı Devleti'nde Meydana Gelen Kıtlıklar / Doç. Dr. Orhan Kılıç [p.718-730]
B. Ticaret ve Sanayi
Osmanlı Devleti'nde Ticaret ve Üretime Dair Değerlendirilebilir Bir Kaynak: "Tereke Defterleri" ve Edirne Tereke Defterleri Üzerine Bir Deneme / Yrd. Doç. Dr. Alpay Bizbirlik [p.731-735]
Osmanlılarda Ticaret Anlayışı ve Ticaret Teşkilatında Yeni Bir Yapılanma: Hayriye Tüccarı / Şennur Şenel [p.736-743]
Eflak ve Boğdan Voyvodalarının Ahidnâmeleri Üzerine Bir İnceleme: Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuzeybatı Hududundaki Hıristiyan Vassal Ülkeleri / Doç. Dr. Sándor Papp [p.744-753]
Osmanlı Devleti'nde Kürk Ticareti / Yrd. Doç. Dr. Zeki Tekin [p.754-763]
Fetihten Sonra İstanbul'da Ticaret Yapılarının Gelişimi / Gülberk Bilecik [p.764-770]
Klasik Dönem Anadolu Sanayii Üzerine Bir Değerlendirme (1500-1605) / Ümit Koç [p.771-780]
Osmanlı Devleti'nde Sabun Sanayii / Doç. Dr. Said Öztürk [p.781-790]
Klasik Dönemde Osmanlı'da Madencilik / Mustafa Altunbay [p.791-801]
C. Para ve Maliye Politikası
Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi / Prof. Dr. Mustafa Öztürk [p.802-822]
Osmanlı Sikkeleri / Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut [p.823-842]
Osmanlı Dönemi Fiyat Politikası ve Fiyatların Tahlili / Prof. Dr. Mustafa Öztürk [p.843-849]
Osmanlı Devleti'nde Tüketicinin Korunması / Doç. Dr. Said Öztürk [p.850-860]
Osmanlılarda Narh Sistemi / Temel Öztürk [p.861-871]
Osmanlı Devleti'nde Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı / Dr. Tahsin Özcan [p.872-877]
Osmanlı Vergi Sistemi ve Bir Vergi Tahsil Yöntemi Olarak İltizam / Yrd. Doç. Dr. A. Mesud Küçükkalay - Dr. Ali Çelikkaya [p.878-892]
Osmanlı Hazineleri / Yrd. Doç. Dr. Arzu Tozduman Terzi [p.893-903]
D. Ulaşım ve Haberleşme
Tanzimat Devrine Kadar Osmanlı Devleti'nin Ulaşım Teşkilâtı ve Yol Sistemine Genel Bir Bakış / Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk [p.904-912]
Osmanlı Devleti'nde Haberleşme Ağı: Menzilhâneler / Yrd. Doç. Dr. Sema Altunan [p.913-919]
Menzil Kavramı ve Osmanlı Devleti'nde Menzil Yerleşimleri / Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Müderrisoğlu [p.920-926]
Bulgar Topraklarında Kurulan Menzil Sisteminin Organizasyonu (XVI-XVIII. Yüzyıllar) / Dr. Aleksandır Antonov [p.927-934]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye